important news, news, seminars

Қаржы басқарушыларын тіркеу

финансовый управляющий2022 жылғы 30 желтоқсанда «Қазақстан Республикасы азаматтарының төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және банкроттық туралы» ҚР заңы (бұдан әрі – Заң) қабылданды, оған жаңа ұғым — қаржы басқарушысы енгізілді және оның міндеттеріне жеке тұлғалардың төлем қабілеттілігін немесе сот банкроттығын қалпына келтіру рәсіміндегі қызмет кіреді.

Қаржы басқарушыларын мұндай қызметті жүзеге асыру үшін тіркеу міндетті болып табылады.

Қаржы басқарушысын тағайындауды қызметті жүзеге асыру орны бойынша Мемлекеттік кірістер органдары жүзеге асырады. Заңның 15-бабына сәйкес қаржы басқарушысының қызметі кәсіпкерлік қызметке жатпайды, тиісінше жеке кәсіпкер ретінде тіркелу талап етілмейді.

Қаржы басқарушысы Қазақстан Республикасының Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес қаржылық басқарушының қызметінің басталғаны туралы хабарламасы Рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізіліміне енгізілген Қазақстан Республикасының азаматы қаржы басқарушысы бола алады.

Қаржы басқарушысы келесілер бола алады:

1) «Оңалту және банкроттық туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қызметті жүзеге асыратын әкімші;

2) кәсіби бухгалтер;

3) аудитор;

4) заң консультанты беруге құқылы.

Қаржы басқарушыларын тіркеу хабарлама тәртібінде болады және https://elicense.kz порталдағы сілтеме бойынша қолжетімді.

Уәкілетті орган мынадай:

1) Қазақстан Республикасының азаматтығы тоқтатылған;

2) осы баптың 5-тармағында көзделген құжат ұсынылмаған;

3) уәкілетті орган осы баптың 6-тармағында көзделген мән-жайларды анықтаған;

4) тексерудің нәтижелері бойынша осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында белгіленген талаптарды бұзушылықтар анықталған;

5) қылмыстық іс тоқтатылған не қылмыстық жауаптылықтан Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 35-бабы бірінші бөлігінің 3), 4), 9) және 12) тармақтарында немесе 36-бабының бірінші бөлігінде көзделген негіздер бойынша босатылған;

6) осы тұлғаға қатысты айыптау үкімі заңды күшіне енген;

7) психикалық денсаулық саласында медициналық көмек көрсету ұйымдарында психикасының, мінез-құлқының бұзылуларына (ауруларына), оның ішінде психикаға белсенді әсер ететін заттарды қолдануға байланысты есепке қойылған;

8) сот тәртібімен әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі деп танылған;

9) қаржы басқарушысы қызметін тоқтату туралы хабарлама берген;

10) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әкімшінің, кәсіби бухгалтердің, аудитордың, заң консультантының қызметі тоқтатылған немесе қызметімен айналысу құқығынан айырылған;

11) қайтыс болған немесе сот қайтыс болды деп жариялаған не хабарсыз кетті деп таныған жағдайларда, қаржы басқарушысының хабарламасын рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімінен алып тастайды.